Uprawnienia budowlane * woj. świętokrzyskie

Zestaw wszystkich pytań z roku 2016/2017  dogownictwoZESTAW A

1.Samodzielne funkcje techniczne  w budownictwie:

2.Jak się wykonuje pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni

3.Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni

4.Warunki wykonania  warstw z betonu asfaltowego

5.Technologia wykonania warstw z nawierzchni  z betonu cementowego

6.Technologia wykonania  obramowań jezdni z krawężnika. Rodzaje krawężników.

ZESTAW B

1.Dokumenty jakie należy zmieścić we wniosku o pozwolenie na użytkowanie i do kogo kieruje się taki wniosek.

2.Roboty ziemne jak zachować bezpieczeństwo. Itp.

3.Droga ekspresowa- scharakteryzować wg ustawy o drogach.

4.Powierzchniowe  utrwalenie –omówić

5.Odwodnienie wgłębne  - omówić

6.Warstwa odsączająca i separująca omówić, podać przykład y , lokalizacje.


ZESTAW C

1.Obowiązki  kierownika budowy

2.Wymienić pojęcia drogowej budowli ziemnej i je scharakteryzować

3.Co to jest asfalt porowaty

4.Kształtowanie (pochylenie) skarp nasypów i wykopów

5.Omówic pojecia podbudowa zasadnicza , podbudowa pomocnicza, podłoże ulepszone

6.Stan graniczny nośnośći przydatności drogowej

7.W jaki sposób łączymy konstrukcje nasypu z obiektem  inżynieryjnym ( przepust,most)

8.W jaki sposób obliczamy ilośc potrzebnego betonu asfaltowego do wbudowania i w jaki sposób określamygrubośc MMA  aby bryła docelowo grubości 4 cm..


ZESTAW D

1.Co to jest katastrofa budowlana

2.Z ustawy o drogach publicznych podąć co to jest droga gmina, kto jest zarządczą dróg gminnych i kto ustala przebieg dróg gminych

3. Mieszanka niezwiązana, podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza –opisać podąc przykłady

4.Co to jest ZRID kto wydaje i dla jakich dróg decyzję ZRID

5.Warstw mrozoodporna (praktyka)

6.Odwodnienie korpusu drogi ,zasady konstruowania i typy rowów (praktyka)

7. 

    ZESTAW E

1.Wymienić i opisać uczestników procesu budowlanego

2.Wyjaśnić pojęcia: budowa, przebudowa, rozbudowa ,remont

3.Bariery ochronne ; rodzaje ,zastosowanie

4.Zjadzy z dróg : rodzaje , funkcje

5.BBTM – technologia

6.MC AS – technologia

7.Podbudowa tłucznia-technologia

8.Jak powinien wyglądać i co zawierać plac budowy drogowej i mostowej

ZESTAW F

1. Obowiązki kierownik budowy

2.Korpus drogowy : co wchodzi w jego wkład

3.Pochylnie skarp i kształtowanie –opisać

4.Asfalt porowaty

5.Omówić wbudowanie MMA na budowie:

6.Jak wykonać połączenie nasypu z obiektem mostowym

7.Technologia AC WMS dla podbudowy

8.Recykling warstw – technologia

9.Stosowanie balustrad drogowych


ZESTAW G

1.Kiedy sporządzamy BIOS

2.Uczestnicy procesu budowlanego

3.Spadki , szerokość pobocza gruntowego przylegającego do pobocza utwardzonego

4.Na co wpływa na powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej

5.Co robimy przy przerwie w dostawie masy

6.Przekrój poprzeczny przepustu  dla małych zwierząt

7.Wymagania dla kruszyw stabilizowanych mechanicznie

       ZESTAW H

1.Kiedy można rozpocząć budowę

2.Zasady stosowania destruktu w masie

3.Warstwa mrozoodporna i stosowanie

4.Zasady stabilizacji  gruntu do G1

5.Obliczyć punkt na rampie R=40 m , długosc 60m, rz 270,rz 271,20

6.Zasady połączeń warstw nawierzchni

7.Metody odwodnienia wgłębnego

       ZESTAW I

1.Sposoby kształtowania skarp wykopu i nasypu (pochylenia i zabezpieczenia skarp)

2.Badania podłoża gruntowego

3.Asfalt porowaty

4.Jak uzyskać wymaganą grubość mieszanki mineralno asfaltowej?

5.Obowiązki kierownika budowy

6.Warstwa podbudowy, pomocnicza, podłoże ulepszone

7.Elementy budowli ziemnej ( korona , korpus)

8.Polaczenie nasypu drogowego z obiektem mostowym

        ZESTAW J

1.Obowiązki inwestora

2.Wyjaśnić pojęcia : budowa, rozbudowa, przebudowa, remont, utrzymanie

3.Scharakteryzować  i podać przykłady kruszyw:  naturalnych ,sztucznych , pochodzących z recyklingu

4.Jak badamy szorstkość nawierzchni

5.Omówić mijanki :gdzie i kiedy je stosujemy

6.Omówić bariery ochronne( gdzie i kiedy stosujemy)

7.Wymagania dotyczące nawierzchni z  kostek betonowych

8.Obliczyć rzędna terenu na 60 +00,jeżeli: dla km +0,00rz 2,720mdla km 100+000rz t 272,00

          ZESTAW K

1.Kiedy można rozpocząć budowę

2.Zasady stosowanie połączeń międzywarstwach

3.Co to jest destrukt asfaltowy i jakie są zasady jego stosowania

4.Warstwa mrozoodporna (materiał, zasady stosowania i projektowania)

5. Odwodnienie wgłębne, warunki zabudowy

6.Zabezpieczenie skarp nasypów przed osuwiskiem

  ZESTAW L

1.Omówić warunki wodne

2.Jakie zabezpieczanie nawierzchni przed spękaniem

3.Stabilizacja wapnem

4.Wymienić rowy ( ich zastosowanie)

5.Przywileje kierownika budowy

ZESTAW M

1.Obowiązki inwestora

2.Scharakteryzować budowę, przebudwę , remont , utrzymaniei ochrona

3.Scharakteryzowac mijanki

4.Nawierzchnia z kostki betonowej

5.Kruszwo warstwowe, sztuczne, recyklingu

6.STR 3( badanie śliskości nawierzchni)

7.Bariery ochronę


ZESTAW N

1.Obowiązki inwestora  nadzoru

2.Wymienic podmioty uprawnione do wpisów w dzienniku budowy

3.Podać definicje:skrzyżowanie, wezeł,przecięcie dróg publicznych

4.Wymienić obowiązki pracownika w zakresie przepisów BHP

5.Omówić drenaż francuski

6.Omówić zagęszczęnie MMA

7.Omówic spadki poprzeczne i podłużne na drogach

8.Omówić podbudowę stabilizowaną wapnem


ZESTAW N

1.Zatoka autobusowa(zasady, konstrukcja)

2.Pochylenie podłużne niwelety

3.Kiedy jest wymagane pozwolenie na budowę przy remoncie drogi

4.Pomiary wysokościowe niwelety co ile (przy budowie i przebudowie)
Materialy pomocne do zdania egzaminu,  lista pytan( w trakcie realizacji )

 1. Jak się wykonuje pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni

 

Dzu. 2016poz 124 .

Przy ocenie właściwości przeciposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas powinienbyc określony współczynniktarcia na mokrej powierzchni przy całkowitym poślizguopony testowej.Pomiar wykonuje się urządzeniem pęlnej blokadzie koła nie rzadziej niż co 50 mna nawierzchnizwilżanej wodą w ilości 0,5l/m2a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartośćprzy 100% poślizgu opony testowej rowkowanej ( ribbed type) rozmiaru 165R15.Pomiary powinny byćw temperaturze otoczenia o d5 stopni do 30 C. na czystej nawierzchni. Badanie należy wykonac przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogoweo oraz powtórnie powtórzyc w okresie od 4 do 8 tygodnia od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie wtórne należy wykonać w śladzie koła.. Długość ocenianego odcinkanawoerzchni nie powinna być wieksza niż 1000m, a liczba pomiarównie mniejsz niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odciniem poprzedzającym

 

 1. W jakim celu wykonuję się połączenia między warstwowe ? Technologie wykonania

 

WT2 CZ II. 7.3 Połączenie międzywarstwowe: Uzyskanie wymaganej trwałościnawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami oraz ich współpracyw przenoszeniu obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów.Zapewnienie połączenia międzywarstowego wymagastarannego przygotowania podłoża, na którym będą układane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowanie odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego wykonania skropienia.

 

7.3.3 Wykonanie skropienia ..

Temperatura podłoża w czasie skropieniapowinna być nie mniej niż + 5C.Nie dopuszcza się wykonania skrapiania podczas odpadów atmosferycznych lub tużprzed spodziewanymi opadami. czaso okres skropienia należy tak zaplanować ,aby nie wystapiły opady atmosferyczne wcześniej niż po całkowitym rozpadzie emulsji. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kopię kalibracji skrapairki( równomiernego skrapiania oraz wydatku emulsji asfaltowej przyustalonej prędkości przejazdu) . Skraparka powinna zapewniać rozkładanielepiszcza tolerancja +-10%w stosunku do ilsoci założonej.Skrapairka dla której nie wykonano kalibracji nie może zostąc dopuszczona do wykonania skropienia).Skrapianie należy wykonąćrównomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do skropienia , przy uzyciuskrapiarek samochodowych, ewentualnie ciągnionych – wyposażonych w rampy spryskujące oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszcza się skrapianieręczne lancą tylko w miejscach trudno dostępnych ( ścieki uliczne)oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. Podloże powinno być skropione z odpowiednim wyprzedzeniem prze układaniem nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody. O rozpadzie emulsji świadczyzmiana koloru skropionej powierzchni z brązowego na czarny. Przed wykonaniem następnego zabiegu technologicznego należy odczekać minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny. Temperatura emulsji asfaltowej podczaswykonania skropienia podłoża musi mieścić się w granicach podanych w tabeli 3.

 

 1. Warunki   transportu MM na budowę..

          WT2 CZ II .  7.4 Transport mieszanki  mineralno- asfaltowej

           Mieszanki mineralno - asfaltowej powinny być być dowożone na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby zapewnić ciągłość wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza( przykrycie , pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane). Mieszanki minerlano-asfalotwe zwyjatekim asfaltu lanego , powinny być przewożone samochodami samowyładowczymi . Asfalt lany powinien być być  przewozony w kotłach termo izolowanych z mieszadłem i w trakcie przewozu bez przerwy mieszany) . Warunki transportu asfaltu lanego w kotłach , od załadunku do rozładunku nie powinien przkeracząć : -12h asfalt drogowy, 8 h asfalt modyfikowany. Asfalt lany , który był ogrzewany przez długi czas lub przetrzymywany w wyższej temperaturze niż podano w WT2-cz I, nie moę być użyty do wbudowania. Podczas transportu mieszanki minerlanoasfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartośći temperatury.Dowieziona do rozkładarki mieszanka musi mieć temperaturę w wymaganym przedziale. Nie dotyczy to przypadków użycia  dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania , lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologi produkcji i wbudowania w obniżonej temperaturze tj z uzyciem  asfaltu spienionego. W tym zkaresie należy kierować się informacjami podanymi przez producent tych środków. Powierzchnie skrzyń ładunkowych lub pojemników  uzywanychdo transportu mieszanki powinny być czyste. Do zwilżania tych powierzchni można używać tylko tego rodzaju środków antyadhezyjnych , które nie oddziałują szkodliwie na mieszankimineralmo –asfaltowe. Zabraniasię skrapiania skrzyń napędowych lub innych środkami ropopochodnymi..

 

 

 

Lista wszystkich zagadnień które sie pojawiły  w 2019 roku ( drogownictwo)

 1. Mijanki
 2. Podbudowa z tłucznia
 3. Zabezpieczenie ( wzmacnianie skarp)
 4. Maszyny do zagęszczania ( walce, zagęszczarki)
 5. Rodzaje szczelin: skurczowa, rozszerzania
 6. Remonty nawierzchni asfaltowych
 7. Asfalt spieniony
 8. Cienkie dywaniki na zimno( slurryseal )
 9. ZRID ( nabywanie nieruchomości)
 10. Wpisy: dziennik budowy
 11. Krzywe przejściowe
 12. Ogrodzenie autostrady
 13. Poszerzenie jezdni
 14. MCE- chudy beton
 15. Cieżki wypadek
 16. Prawa i obowiązki członków izby
 17. BIOZ
 18. Stabilizacje wapnem
 19. Obowiązki kierownika budowy
 20. Pozwolenie na rozbiórkę
 21. Odwodnienie: ścieki, sączki, studnie chłonne
 22. Szorstkość nawierzchni SRT
 23. Balustrady
 24. Podstawowe definicje: warstwa, podbudowa
 25. Niweleta jezdni, pochylenie jezdni ( prędkość projektowa a pochylenie jezdni)
 26. Niweleta jezdni: dojazd drogowo- kolejowy
 27. Kanalizacja deszczowa
 28. Elementy trasy drogowej
 29. Asfalt porowaty
 30. Zatoka autobusowa
 31. Zabezpieczenie skarp – gwoździowienie
 32. AC (WMS)- beton o wysokim module sztywności
 33. Drogi technologiczne
 34. Metody zagęszczenia podłoża gruntowego : płyta VVS
 35. Remonty nawierzchni asfaltowych
 36. Jak się wykonuje pomiar właciwościprzeciwposlizgowychnawierzchni, Połączenie międzywarstowe-wykonanie skropienia, tansport mieszanki
 37. Jezdnia zbierająca –rozprowadzająca
 38. Stan graniczny nośności i przydatności
 39. Niweleta jezdni
 40. Pobocze utwardzone
 41. Przepusty (przepusty zwierzeta)
 42. Poszerzenie  pasa ruchu
 43. Drogowe budowle ziemne (korpus,ukop)
 44. Polaczenie obiektu mostowego z nasypem
 45. BBTM
 46. Pozwolenie na użytkowanie dróg
 47. Niweleta skrzyżowanie drogowo kolejowe,pochylenie ukośne,prędkość miarodajna
 48. Płyta przejściowa
 49. Podbudowa z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
 50. Wskażnik zagęszczenia, wilgotnośc optymalna, aparat Prochora
 51. Krawęzniki betonowe,kamienne
 52. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
 53. Pobocza A,S ,, gp i niższej
 54. Stabilizacja wapnem
 55. Recykling warst technologie
 56. Rodzaje wezłów

Lista pytań i odpowiedzi ( w trakcie realizacji )


Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.